Vedtægter

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 

 
1.1 NAVN: 
Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 
 
1.2 FORMÅL: 
Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at udbrede interessen for og kendskab til denne idræt. 
 
1.3 ORGANISATION: 
Klubben er medlem af Dansk Skøjte Union under Dansk Idræts Forbund. Såvel klubben som medlemmerne er underkastet de love og bestemmelser, som disse organisationer måtte fastsætte. 
 
1.4 HJEMSTED: 
Klubbens hjemsted er Odense. 

 
KLUBBENS MEDLEMMER 

 
2.1 MEDLEMSKAB: 
Som medlem – aktiv som passiv – kan optages enhver, for så vidt vedkommende 
ikke har uopfyldte forpligtelser til anden forening under Dansk Idræts Forbund. 
 
2.2 INDMELDELSE: 
Indmeldelse skal ske skriftligt på en hertil udfærdiget blanket. For barn under 16 år skal forældre eller værge medunderskrive. 
 
2.3 UDMELDELSE: 
Medlemskabet er fortløbende, og udmeldelse, der må ske skriftligt, kan kun finde sted ½ årligt, dog kan klubbens bestyrelse dispensere herfra i tilfælde af bortrejse og lignende. 
 
 
2.4 EKSKLUSION: 
Bestyrelsen kan til enhver tid foranledige, at et medlem ekskluderes med 
øjeblikkelig virkning, men beslutningen herom kan indankes for førstkommende 
generalforsamling, hvor simpelt flertal er afgørende. 
 
2.5 KONTINGENT: 
Alle medlemmer betaler kontingent, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen. 
 

GENERALFORSAMLING 

 
3.1 MYNDIGHED: 
Generalforsamlingen er øverste myndighed i alle klubbens anliggender. 
 
3.2 INDKALDELSE: 
Den ordinære generalforsamling skal afholdes inden udgangen af april 
måned. Indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel, ved annoncering i dagpressen eller ved skriftlig meddelelse. 
 
3.3 DAGSORDEN: 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende 
punkter: 
1. Valg af dirigent 
2. Formanden aflægger beretning 
3. Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse 
4. Behandling af indkomne forslag 
5. Valg af formand/kasserer 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
7. Valg af 2 eller 3 bestyrelsessuppleanter 
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 
9. Eventuelt 
 

3.4 BESLUTNINGSDYGTIGHED 
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte stemmer. Dog kan ændringer i loven kun ske, når mindst 1/5 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. 
 
 
3.5 AFSTEMNING: 
Afstemning skal ske skriftligt, når dirigenten eller et medlem ønsker det. 
 
3.6 FORSLAG: 
Forslag, der ønskes behandlet, skal være klubbens formand i hænde senest 4 x 24 timer før generalforsamlingen. 
 

3.7 STEMMERET: 
Adgang til generalforsamlingen har medlemmer og medlemmers forældre/værge. Alle tilstedeværende medlemmer over 16 år har stemmeret. For medlemmer under 16 år har forældre/værge stemmeret. 
Medlemmer i kontingentrestance har ikke stemmeret. 
 
3.8 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING: 
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når enten bestyrelsen eller mindst 25 % af de stemmeberettigede ønsker det. En sådan ekstraordinær generalforsamling indkaldes med samme varsel og på samme måde som en ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen skal afholdes inden 1 måned efter at ønsket er fremsat. 
 

BESTYRELSEN 


 4.1 BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING: 
Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær og 1, 2 eller 3 
bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
 
4.2 VALGBARHED: 
Valgbar til bestyrelsen er alle over 18 år, der har været medlem af 
klubben i mindst 2 måneder. Den til enhver tid siddende bestyrelse kan i særlige tilfælde dispensere fra aldersbestemmelsen. Dog skal flertallet af bestyrelsens medlemmer altid være fyldt 18 år. 
 
4.3 VALG: 
Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen af generalforsamlingen i lige årstal. 
Kassereren og 1, 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen af generalforsamlingen i ulige årstal. 
2 eller 3 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen. 
4.3.2 
Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en næstformand og en sekretær. 
Udtræder noget medlem af bestyrelsen i valgperioden indtræder suppleanterne i den rækkefølge, de er valgt. 
 
4.3.3 
Udtræder formanden af bestyrelsen i valgperioden vælger bestyrelsen blandt sine medlemmer en ny formand for resten af perioden. 
 
4.3.4 
Udtræder kassereren i perioden, vælger bestyrelsen en person, der kan varetage kassererforretningerne, indtil en ny kasserer kan vælges. 
 
4.4 BESLUTNINGSDYGTIGHED 
Til bestyrelsesbeslutninger kræves simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. I formandens fravær indtager næstformand formandens post. 
 

 
 

4.4.2 
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer, heriblandt formand eller næstformand er til stede. 
 
4.5 BESLUTNINGSREFERAT 
Bestyrelsen skal over for medlemmerne offentliggøre et beslutningsreferat snarest muligt efter hvert bestyrelsesmøde. 

REGNSKAB OG REVISION

 
 5.1 REGNSKAB 
Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Der udarbejdes driftsregnskab og status. 
Regnskaberne forsynet med revisionspåtegning forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse. 
 
5.2 REVISION 
De af generalforsamlingen valgte revisorer, skal senest 30 dage før afholdelse af den ordinære generalforsamling have afsluttet revisionen. 

TEGNINGSREGLER 

6.1 TEGNINGSBERETTIGEDE 

Foreningen tegnes i økonomisk henseende af formanden og kassereren i fællesskab. 

6.2 

Ved optagelse af lån tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. 

  

KLUBBENS OPLØSNING

 
7.1 OPLØSNING: 
Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun finde sted på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling, og er kun lovlig, når mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er mødt op, og at mindst fem sjettedele af de fremmmødte stemmer for forslaget. 
 
7.1.2 
Er der ikke repræsenteret det tilstrækkelige antal medlemmer, indkaldes en ny generalforsamling, hvor da bestemmelsen om opløsning kan tages uden hensyn til de repræsenteredes antal, såfremt tre fjerdedele af de stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor. 
 
7.2. 
Eventuelle frigjorte midler ved klubbens opløsning deponeres hos Dansk Skøjte Union til der evt. kan oprettes en ny skøjteklub i Odense.